Ultrasonic probe

超声探头

 • 3DART 8838

  3DART 8838

 • 腔内双平面探头8848

  腔内双平面探头8848

 • 前列腺三平面探头8818

  前列腺三平面...

 • 3DART™探头 8838

  3DART™探头 8838

 • 端扫凸阵8667

  端扫凸阵8667

 • 刚性腹腔镜探头8836

  刚性腹腔镜探头8836

 • 前列腺双平面8808e

  前列腺双平面8808e

 • 术中双平面探头8824

  术中双平面探头8824

 • 凸阵8830

  凸阵8830

 • 开颅手术术中探头8862

  开颅手术术中...

 • ProART机器人辅助探头8826

  ProART机器人...

 • 术中探头8815

  术中探头8815

 • 凸阵8802

  凸阵8802

 • 颅脑钻孔手术探头8863

  颅脑钻孔手术...

 • 线阵8811

  线阵8811

 • 冰球棍探头8809

  冰球棍探头8809

 • 凸阵8820e

  凸阵8820e

 • 肛肠3D 2052

  肛肠3D 2052

 • 线阵8670

  线阵8670

 • 血管探头8822

  血管探头8822

 • “冰球棍”探头8809

  “冰球棍”探头8809

 • 高频线阵8870

  高频线阵8870

 • 4向腹腔镜探头8666-RF

  4向腹腔镜探头...

 • 心脏探头 8837

  心脏探头 8837

 • T型术中探头8816

  T型术中探头8816

 • 经阴道探头8819

  经阴道探头8819

 • 凸阵8823

  凸阵8823

 • UA1322-S14

  UA1322-S14